ji械密feng主要有以下四类部件zu成

2015-9-12 19:18:42 dian击:
        ji械密feng主要有以下四类部件zu成:a.主要密feng件:动huan和綽u贰.辅助密feng件:密fengquan。c.压紧件:弹簧、tuihuan。d.chuan动件:弹箕座及键或固定螺钉。